ALGEMENE VERKOOP– EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WIJN ZWEIERSDAL

1 Algemeen
1.1 Onder deze Verkoop – en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Verkoper: Wijn Zweiersdal
Koper: de contractuele wederpartij van Verkoper
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper, op alle overeenkomsten die Verkoper sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Eventuele afwijkingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Deze afwijkingen gelden niet met betrekking tot later ontstane rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Verkoper een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Koper. Dan wel de koper bevestigd de opdracht aan verkoper d.m.v. ondertekening van een order en -of ontvangstbevestiging van de goederen.
2.2 Getoonde of verstrekte modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Nadrukkelijk worden prijs en zetfouten voorbehouden.
2.3 Als Koper aan Verkoper gegevens verstrekt mag Verkoper uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4 Intellectuele eigendom
4.1 Alle door Verkoper vervaardigde of aangepaste modellen, plannen, documenten en werktuigen en de hierop betrekking hebbende technische informatie en “know-how” blijven haar eigendom, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht al dan niet op aanvraag van Koper. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij Koper, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Koper worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Verkoper verstrekt zijn.
4.2 Koper vrijwaart Verkoper voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5 Fabricage en toegestane afwijkingen
De toegestane afwijkingen voor gewicht, prestatievermogen en massa zijn voor de gespecificeerde soort benodigdheden, de normaal volgens de handelsgebruiken toegestane afwijkingen. Waaronder bijvoorbeeld het verschijnsel wijnen met ’’kurk’’.

6 Levering
6.1 Alle producten die via de website van Wijn Zweiersdal worden besteld zullen worden geleverd op het afleveradres zoals gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden uitsluitend geleverd in Nederland. Goederen worden geleverd door koerier/ pakketdienst of door Wijn Zweiersdal zelf.
6.2 De levertijd bedraagt globaal 1 week. De met Verkoper overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid inzake overschrijding van levertijden. Bij het verstrijken van de levertermijn zal de koper worden ingelicht. Bij een dergelijke geval zal Wijn Zweiersdal een reëel alternatief aanbieden. De koper heeft dan het recht om eventueel zijn bestelling te annuleren. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.
6.3 Wijn Zweiersdal neemt voldoende voorzorgen opdat de producten die op de website worden aangeboden voorradig zijn. Het is echter mogelijk dat het product niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Wijn Zweiersdal de klant zo spoedig mogelijk informeren en heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling zonder kosten te annuleren. Indien gewenst zal Wijn Zweiersdal de klant een reëel alternatief aanbieden. In geen geval kan Wijn Zweiersdal aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een product.
6.4 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. tenietgedaan van de zaken, gaat op Koper over op het moment en op de plaats van levering, zoals bepaald in het eerste lid.
6.5 Verkoper is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
6.6. Bijdrage aan de bezorging:
– Voor leveringen aan huis in en rond Oosterbeek wordt in een straal van 10 km bij een bestelling van/ vanaf 24 flessen gratis thuis bezorgd.
– Voor leveringen aan particulieren in en rond Oosterbeek onder de 12 flessen berekenen wij € 7,00. Daarbuiten (in heel Nederland) is de bijdrage in de verzendkosten:
o tot 8 kg € 8,95 ( 6 flessen )
o tot 20 kg € 17,50
o tot 30 kg € 19,50
Bestellingen of zendingen met een factuurwaarde van tenminste € 450,- aan een adres geschieden franco aan huis (in Nederland). Leveringstarieven wijnen aan horeca worden nader overeengekomen.

7 Verpakking
Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van verpakkingen in rekening te brengen. De verpakkingen worden in geen geval teruggenomen. Koper is verantwoordelijk voor een juiste afvoer van verpakkingen, geleverd door Verkoper.

8 Vervoer en vervoerder; waarneming / ontvangst goederen
Indien door Verkoper ”franco” wordt geleverd of Verkoper zich anderszins verantwoordelijk heeft gesteld voor het vervoer van de zaken naar Koper, zal Koper steeds overgaan tot een nauwkeurig onderzoek van de zaken bij hun aankomst. Wanneer niet anders overeengekomen dient koper, of diens waarnemer, voor de ontvangst van goederen te tekenen. In geval van constatering van zichtbare schade of gebreken moet Koper binnen 48 uur schriftelijk bij verkoper reclameren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na overleg. Overmacht -situaties dienen door koper gemeld te worden aan verkoper.

9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
9.2 Tot aan het moment van eigendomsovergang, is Koper gehouden de grootst mogelijke zorg te betrachten t.a.v. de zaken.
9.3 Koper is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.
9.4 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
9.5 In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen en verkoper hierover schriftelijk in kennis te stellen.
9.6 Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.
9.7 Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
9.8 In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

10 Betalingsvoorwaarden
10.1 Bestellingen via de webwijnwinkel Wijn Zweiersdal worden geleverd in Nederland na ontvangst van betaling.
10.2 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen zeven dagen na (deel)factuurdatum.
10.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Koper verplicht op verzoek van Verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij direct in verzuim. Verkoper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Koper te verhalen.
10.4 Het recht van Koper om zijn vorderingen op Verkoper te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Verkoper in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Koper failliet is, of in surseance is;
c. de Koper als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Koper als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
10.5 Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de goederen heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de goederen. Bij betalingsachterstand treedt de boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.
10.6 De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese Centrale Bank. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
10.7 Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.
10.8 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Koper aan Verkoper alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%

10.9 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Koper verschuldigd.
10.10 Indien Verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Koper.

11 Ontbinding
11.1 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht vloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Verkoper te hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Verkoper is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
11.2 Indien de Koper ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Verkoper verhindert, heeft Verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
11.3 Omstandigheden, die een overmacht-situatie voor Verkoper opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Verkoper bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; werkstakingen, werkliedenuitsluiting, ziekte, in – en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingdoor toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of en oorlog en/of oorlogsdreiging.
11.4 Door omstandigheden kan het geleverde aantal zaken afwijken van de bestelde hoeveelheid. Afwijkingen van maximaal 2% minder, of 2% meer, kunnen nimmer beschouwd worden als een tekortkoming van verkoper en kunnen derhalve ook niet worden aangemerkt als een grond voor ontbinding.

12 Reclamering, klachten, kennisgeving
12.1 Koper heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
12.2 Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
12.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
12.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
12.5 Indien Wijn Zweiersdal geen klacht ontvangt binnen bovenvermelde termijnen, wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.
12.6 Alle formele kennisgevingen zullen door de klant via e-mail of schriftelijk per (post) brief aan Wijn Zweiersdal worden gericht. Wijn Zweiersdal zal de klant antwoorden op het e-mail of postadres dat door de klant werd opgegeven tijdens de bestelprocedure.

13 Garantie ( teruggave, terugneming en terugbetaling )
13.1 Wijn Zweiersdal garandeert dat als de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (beschadiging, verkeerde producten), de klant de goederen in de originele verpakking binnen 4 werkdagen na ontvangst zonder kosten kan terugsturen. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat Wijn Zweiersdal de terugname aanvaard heeft, teruggestort op de rekening van de klant.
13.2 De aanspraken van Koper op garantie vervallen indien sprake is van gebreken, veroorzaakt door zaken of nalatigheid van anderen dan Verkoper (bijvoorbeeld door een te warme opslag waardoor de wijn gaat ‘’werken’’’ en kurken uit de fles komen.)

14 Aansprakelijkheid
14.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Verkoper verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijk, door welke oorzaak ook ontstaan.
b. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
c. Verkoper is niet aansprakelijk voor letselschade.
d. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Verkoper nimmer aansprakelijk.
e. De door Verkoper te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Koper te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Koper geleden schade.
f. Bezoekers van de Wijn Zweiersdal website verklaren zich akkoord individueel verantwoordelijk te blijven voor de bijdrage die zij leveren aan het voor hen opengestelde gedeelte van de website Wijn Zweiersdal. Wijn Zweiersdal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze bijdrage. Wijn Zweiersdal behoud zich het recht voor bijdragen niet te publiceren op de website, alsmede om bijdrage slechts gedeeltelijk of in een andere dan de originele vorm te publiceren.
g. Wijn Zweiersdal garandeert niet dat alle informatie op de website juist of betrouwbaar is. Wijn Zweiersdal kan niet aansprakelijk gesteld worden om het even welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortkomt uit het gebruik van de informatie van de website Wijn Zweiersdal.
h. Wijn Zweiersdal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites die elektronisch met deze van Wijn Zweiersdal verbonden zijn.
i. Wijn Zweiersdal kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade voortkomende uit toevoegingen van stoffen of materialen door derden of aanwezigheid van stoffen of materialen welke niet benodigd zijn voor de productie en vervaardiging en conservering van de wijn.

15 Overeenkomst van Samenwerking (OvS)
15.1 Tussen Wijn Zweiersdal en Samenwerkingspartner(s) kan een ‘’Overeenkomst van Samenwerking’’ (OVS) worden opgesteld, waarin het volgende wordt opgenomen:
– Toegepassing Kortingspercentage;
– Wijnconcept & Druivenvarieteiten;
– Leveringsperiode;
– Omgevingsexclusiviteit deelnemende partner. Deze wordt gewaarborgd door gerichte toewijzing van betreffend wijnconcept aan een beperkt aantal deelnemende samenwerkingspartners in een bepaald gebied;
– Nadere afspraken worden omschreven in het bijbehorende formulier ‘Leveringsafspraken’.
15.2 Leveringsexclusiviteit Wijn Zweiersdal:
– De samenwerking partner verleent Wijn Zweiersdal het exclusieve recht van wijnlevering gedurende in OVS vermelde leveringsperiode;
– Indien de deelnemende partner (als Partij1 vermeld in OvS) in voormelde periode, of in een eventuele verlengingsperiode, wijn inkoopt bij een ander dan Bij Wijn Zweiersdal (als Partij 2 vermeld in OvS), zonder dat Partij 2 tevoren heeft aangegeven niet aan de vraag naar wijn van Partij 1 te kunnen voldoen, verbeurt Partij 1 aan Partij 2 een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00, onverminderd alle overige rechten van Partij 2 jegens Partij 1 wegens schending van de exclusieve afname-afspraak in de Overeenkomst van Samenwerking;
15.3 De overige bepalingen van deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst van samenwerking, indien zij zich naar de aard of uitvoering daarvan niet met deze voorwaarden verdragen of indien in de overeenkomst van samenwerking expliciet van deze voorwaarden is afgeweken.

16 Privacy
Indien en voor zover Wijn Zweiersdal ten aanzien van zijn klantenbestand te maken heeft met de opslag, het bewerken en/of het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringwet (UAVG), zal hij de daaruit voortvloeiende regels ter bescherming van de privacy van die klanten integraal in acht nemen.

17 Toepasselijk recht en forumkeuze
Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen uitsluitend aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.
Nederlands recht is van toepassing.